Tjänster.

Swedrev erbjuder en rad tjänster med hög kvalitet och service.

Vår målsättning är att skapa en långsiktig relation för att leverera ekonomisk och juridisk trygghet till främst ägarledda företag. Vi åtar oss inte enbart uppdrag med revision som bas utan konsultinsatserna är betydande i vår verksamhet.

Vi håller gärna i helheten för att få en effektivare process i vårt arbete. Arbetssättet har medfört att ett stort kontaktnät av specialister byggts upp i vår närhet. Vi väljer vid varje enskilt tillfälle den specialist som bedöms lämpligast att möta kunden.

Vi utför en planerad revisionsinsats som leder till att våra kunder får ett mervärde av revisionen. Revisionsinsatsen skall även bidraga till att kunderna får uppslag på en förbättrad intern kontroll, effektivare rutiner, en god ekonomisk och juridisk trygghet.

Vi är medlemmar i FAR och utför alla tjänster enligt Svensk standard.

Redovisning och bokslut är idag ett område med ständiga förändringar och vi vet att många företagare idag brottas med nya redovisnings- och momsregler. Vi kan erbjuda anpassade tjänster efter kundens behov. Vår målsättning är att skapa en långsiktig affärsrelation med en effektiv och trygg hantering. Det innebär att vi kan hjälpa till med:

 • Att införa effektiva rutiner anpassade efter verksamheten och därmed vara behjälpliga med att komma igång med redovisningen samt val av ekonomiprogram
 • Att sköta hela eller delar av den löpande bokföringen. Vill kunden sköta delar av redovisningen är vi behjälpliga med exempelvis e-bokföring.
 • Att vara behjälpliga med avstämningar, rapportering månadsvis för att kvalitetsäkra de rapporter som tas fram till företagsledningen
 • Att upprätta period- eller årsbokslut så att företaget kan presentera en rättvisande finansiell bild av bolaget. Bokslutet upprättas enligt de krav som ställs i aktuella regelverk och enligt god redovisningssed.
 • Att upprätta en årsredovisning som uppfyller aktuella regelverk.
 • Att biträda med löneadministration såsom upprättande av lönekörningar, kontrolluppgifter och övriga personalrelaterade frågor

Om kunden anlitar oss för både redovisning, bokslut och revision har vi möjlighet att samordna våra resurser, vilket skall leda till en effektiv helhetslösning för kunden avseende årsbokslutsprocessen.

Skattesystemet i Sverige är idag ett område med ständiga förändringar och det är idag svårt för företagare att hålla sig väl uppdaterade. Eftersom vi själva är ett ägarlett företag medför det att vi besitter en hög kunskapsnivå inom området. Vi utbildar även vår personal regelbundet för att vara uppdaterade inom skatteområdet. Det innebär att vi är behjälpliga med:

 • Att upprätta inkomstdeklarationer för både juridiska och fysiska personer
 • Att upprätta skattedeklarationer för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt
 • Att planera och anpassa inkomster, såväl i inkomstlaget tjänst som kapital, beroende på gällande lagstiftning och kundens personliga situation

Vi håller gärna i helheten och planerar tillsammans med kunden de olika skattemässiga alternativ som är gynnsamma både på kort och lång sikt. Vi arbetar med ett nätverk av specialister och bistår med kompetens när det gäller både processer och utbildning inom skatteområdet.

För en företagare är det viktigt med en affärsstrategi innehållande en ekonomisk planering. Genom en aktiv revisionsinsats har vi även fått möjligheten att erhålla en förståelse och kännedom om just kundens verksamhet och behov. Vi planerar tillsammans med kunden en långsiktig strategi för att erhålla en ekonomisk trygghet. Planeringen görs utifrån en tidsaxel för att illustrera de åtgärder som skall vidtagas. Planering bidrar till en bättre målfokusering.

Vi vill att våra kunder skall kunna känna en trygghet även ur ett juridiskt perspektiv. Det innebär att vi kan hjälpa till och planera:

 • Kompanjons- och aktieägaravtal
 • Testamente
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Gåvor
 • Övriga juridiska frågor

Vi håller gärna i helheten och planerar tillsammans med kunden de olika alternativen som är aktuella samt utfallet av densamma både på kort och lång sikt. Vi arbetar med ett nätverk av specialister och bistår med kompetens när det gäller frågeställningar inom det juridiska området.

En viktig del i en företagares liv är att välja rätt bolagsform. Vi planerar tillsammans med kunden lämplig bolagsform utifrån parametrar som exempelvis risk och skatteutfall. Det innebär att vi är behjälpliga med:

 • Att starta företag oavsett företagsform där vi tar hand om alla kontakter med Bolagsverket och Skatteverket.
 • Att fungera som ombud för alla typer av ändringar hos Bolagsverket, där vi är idag har en väl fungerande rutin.
 • Att biträda med andra bolagsfrågor såsom avtal mellan ägare, omstruktureringar etc.
 • Att biträda vid avveckling av verksamhet och bolag.
 • Att biträda vid varumärkesregistreringar

Vi biträder även våra kunder vid företagsöverlåtelser oavsett om avsikten är att förvärva eller avyttra. Det innebär att vi kan hjälpa till med:

 • Företagsvärderingar
 • Bolagsstrukturer
 • Skatteoptimering
 • Avtalsfrågor

Vi tillhandahåller även s.k. lagerbolag, vilket innebär att man förvärvar ett redan bildat och registrerat aktiebolag som kan anpassas efter kundens önskemål. Vi garanterar att det inte bedrivits någon verksamhet i de lagerbolag vi säljer. Våra lagerbolag heter LagerBojen nr XX AB och är bildat med ett aktiekapital om 50 000 kr.

Våra leveranstider är mycket korta.

Klicka här för att fylla i ett bolagsbildningsformulär.

En pensionsstiftelse är en egen juridisk person med uppgift att trygga pensionen till ägaren, en viss grupp av anställda eller till företagets alla anställda. En pensionsstiftelse kan bildas av alla företag, dock kan ej enskilda näringsidkare eller handelsbolagsdelägare trygga pensionslöften genom pensionsstiftelse för egen del. Tillsynen av pensionsstiftelser sker av Länsstyrelsen och även Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m gäller. En pensionsstiftelse kan vara en del av den ekonomiska och juridiska planeringen. Vi är behjälpliga med:

 • Att bilda pensionsstiftelsen
 • Att biträda med löpande redovisning, årsredovisning, deklaration samt revision
 • Att utforma pensionsutfästelser
 • Att vara ett stöd vid utformning av placeringsreglemente och upphandling av kapitalförvaltning
 • Att biträda vid avveckling av pensionsstiftelser.

Då vi gärna håller i helheten gällande våra kunder långsiktiga planering, både ekonomiskt och juridiskt, innebär det att vi arbetar med ett nätverk av specialister och bistår med kompetens när det gäller frågeställningar inom pensions- och stiftelsefrågor.

Vi vill att våra kunder skall kunna känna en trygghet även ur ett försäkringsperspektiv. Det innebär att vi är behjälpliga med frågor gällande:

 • Livförsäkringar
 • Pensionsförsäkringar inklusive pensionsutredningar
 • Sjukförsäkringar
 • Sjukvårdsförsäkringar
 • Olycksfallsförsäkringar
 • Företagsförsäkringar

Vi håller gärna i helheten och planerar tillsammans med kunden de olika alternativen som är aktuella samt utfallet av densamma både på kort och lång sikt. Vi arbetar med ett nätverk av specialister och bistår med kompetens när det gäller frågeställningar inom försäkringsområdet.